Kurs medyczny 


Chirurgia / Implantologia


Sala WIEDEŃ A

Termin:


Miejsce:


Ilość uczestników:


Cena:Zgłoszenia:

Współorganizator:
Kierownik naukowy:Kierownik organizacyjny:Patronat prasowy:Sponsor: 

11 kwietnia 2019 (czwartek), 10.00-17.00


EXPO Kraków, sala Wiedeń A


150 osób


480 zł

 formularz on-line 


      ​prof. dr hab. n. med. Małgorzata PietruskaAnna Szymańska

   Za udział w kursie przewidziano 6 punktów edukacyjnych.
PROGRAM:10.00-11.30  |  Znaczenie tkanek miękkich otaczających implanty w utrzymaniu stabilnego efektu leczenia

prowadzący: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska

​o prowadzącym >>>

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska

W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1993 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Białymstoku, na stanowisku adiunkta. W 1998 zdobyła specjalizację II stopnia z periodontologii, w 1996 roku obroniła pracę doktorską, zaś w 2005 rozprawę habilitacyjną. Tytuł profesora otrzymała w 2013 roku. Jest pierwszym kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB, który współorganizowała w 2005 roku. Jest autorką ponad 150 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, za które była dziewięciokrotnie nagradzana przez Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jest współautorką dwóch monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” oraz „Regeneracja tkanek przyzębia”, za które otrzymała nagrody dydaktyczne Ministra Zdrowia. Jest autorem rozdziałów w następujących publikacjach książkowych: „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem”; "Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia"; oraz „Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego”. Wchodzi lub wchodziła w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: BMC Oral Health, „Magazyn Stomatologiczny”, „e-Dentico” i „Stomatologia Estetyczna”.
 •  omówienie aktualnego stanu wiedzy na temat jakości i ilości tkanek miękkich w utrzymaniu zdrowia tkanek otaczających implanty 
 •  metody jakościowej i ilościowej oceny tkanek miękkich
 •  możliwości korekty deficytów i deformacji tkanek miękkich podczas leczenia implantologicznego 
 •  techniki zabiegowe stosowane do korekty tkanek miękkich (metody preparacji miejsca biorczego, przeszczepy autogenne,
  biomateriały) 
 •  korekta tkanek miękkich w leczeniu peri-implantitis. 

11.30-13.00  |  Implantologia 3.0 – trendy i innowacje nowoczesnej implantologii 

prowadzący: dr n. med. Maciej Michalak 

o prowadzącym >>>
dr n. med. Maciej Michalak

Ukończył z wyróżnieniem Rektora UM I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz studia Zarządzania podmiotami leczniczymi na SGH w Warszawie. Pracownik Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. W 2012 r. rozpoczął specjalizację w dziedzinie chirurgii stomatologicznej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Pierwszy i jedyny Polak w World Academy of Growth Factors Stem Cells in Dentistry. Koordynator szkoleń praktycznych kongresu FDI 2016 oraz członek sądu koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Współzałożyciel i Prezes Zarządu BE ACTIVE DENTIST. Prezydent ZG PTSS w latach 2010-2013, obecnie Członek Honorowy.

 •  jak zmienia się implantologia na przestrzeni ostatnich lat 
 •  jak poprawić efekty leczenia chirurgicznego wykorzystując czynniki wzrostu  
 • czy komórki macierzyste mogą pomóc w naszej pracy
 • jak w implantologii może pomóc projektowanie 3D
 • przyszłość implantologii.


13.00-14.00  |  Lunch14.00-15.00  |  Implantacja natychmiastowa – i co dalej, spojrzenie okiem praktyka

prowadzący: dr n. med. Dariusz Pituch, specjalista chirurgii ogólnej i szczękowo-twarzowej

o prowadzącym >>>
dr n. med. Dariusz Pituch, specjalista chirurgii ogólnej i szczękowo-twarzowej

Dr n. med. Dariusz Pituch MD, PhD, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (1990). lekarz, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii szczękowo-twarzowej. W latach 1990-2009 pracownik oddziału chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie. Od 1998r. prowadzi klinikę implantologiczną w Lublinie, która jest członkiem Leading Implant Centers. Szczególne zainteresowanie to złożone odbudowy implantologiczne, zastosowanie szerokiego wachlarza technik augmentacyjnych umożliwiających prowadzenie tego typu leczenia. W codziennej praktyce klinicznej szczególne zainteresowania skierowane są na: przeszczepy bloków kostnych (wykonanych ponad 400) i inne techniki odbudowy kości, podniesienie dna zatoki szczękowej (wykonanych ponad 1300), zastosowania kości allogennej i szpiku kostnego jako źródła komórek macierzystych i czynników wzrostu (ponad 1000 biopsji). Autor szeregu kursów i wykładów krajowych i zagranicznych, publikacji, mentor w dziedzinie implantologii. Blisko współpracuje z wieloma lekarzami w Polsce. Aktywnie zdobywa wiedzę w kraju jak i za granicą. Certyfikowany szkoleniowiec OSIS. Autor jednego z modułów Curriculum Implantologii PSI i członek komisji egzaminacyjnej Curriculum PSI, Fellowship Diplomate ICOI w Polsce. W latach 2012-2017 współpracował z Katedrą Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie. Zaangażowanie: Certyfikowany Implantolog PSI i OSIS Wykładowca i Egzaminator Curriculum PSI, Członek PSI –ICOI, OSIS-EDI, PTCHJUIST Fellow and Dimplmate (2007) of ICOI Członek Expert in Oral Implantology (2006) DGOI, Konsultant medyczny i szkoleniowiec systemu implantologicznego Sulzer/Zimmer Dental (2003-2012), wykładowca i trener programu implantologicznego w Zimmer Institute Winterthur, Szwajcaria (2010-2012), konsultant medyczny na Europę Środkową i Wschodnią Keystone Dental (2012-2015).


 •  kiedy implantować po ekstrakcji zęba 
 •  augmentacja – czy rzeczywiście potrzebna
 •  odbudowa protetyczna tymczasowa i docelowa 
 •  warunki obciążenia natychmiastowego. 

15.00 -17.00  |  Jak uniknąć sporu z pacjentem i jak bronić się przed roszczeniami, czyli o należytej staranności i obowiązkach prawnych chirurga i implantologa 

prowadzący: dr n. prawa Agata Wnukiewicz-Kozłowska 

o prowadzącym >>>
dr n. prawa Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Tam też, pod opieką naukową profesora Jana Kolasy, obroniła pracę magisterską z zakresu międzynarodowej ochrony praw autorskich oraz doktorat na temat eksperymentu medycznego w prawie międzynarodowym i europejskim. Od roku 2003 do 2015 zatrudniona w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Od roku 2013 równocześnie w nowoutworzonej Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki, do której ostatecznie przeszła w roku 2015 i aktualnie nią kieruje. Od roku 2013 kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki prowadzonych przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. we współpracy z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Badania naukowe oraz dydaktykę prowadzi z zakresu: prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej, prawa medycznego, bioetyki, międzynarodowego prawa praw człowieka zarówno dla studentów prawa i administracji jak i dla studentów biotechnologii, biologii oraz chemii. Opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym Prawa biomedycznego, jest organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych. Ściśle współpracuje z Dolnośląską Izbą Lekarską zarówno w organizacji konferencji, jak i w publikowaniu fachowych opracowań z zakresu prawa medycznego dla lekarzy oraz w szkoleniach dla osób wykonujących zawody medyczne. Od lat współpracuje z opiekunami kół naukowych prawa medycznego w całej Polsce, uczestnicząc w projektach naukowych i popularyzatorskich organizowanych dla studentów i doktorantów. Jest członkiem Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia, Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Ochrony Zdrowia (European Association of Health Law – EAHL). Jest stałym recenzentem czasopisma o tematyce prawno-medycznej wydawanego przez Naczelną Radę Lekarską „Medyczna Wokanda”. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych. Od 3 lat jest kierownikiem stałego kursu „Prawo medyczne” prowadzonego w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej dla lekarzy w trakcie specjalizacji. Współpracuje z Kancelarią Adwokacką Malicki i Wspólnicy w projektach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych i praktycznych.

Wykład dedykowany jest chirurgom szczękowo-twarzowym oraz implantologom. Celem prezentacji jest przedstawienie
i omówienie prawnych wymogów wykonywania zawodu lekarza w tych specjalnościach/zakresach zarówno od strony teoretycznej,
jak i praktycznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz kazusy. Równocześnie przesłaniem wykładu jest podniesienie
kompetencji lekarza w zakresie zapobiegania błędom i zaniedbaniom w sferze wypełniania tychże obowiązków oraz właściwej
współpracy z pacjentem w dużej mierze eliminującej ewentualne spory i roszczenia.

17.00  |  Zakończenie kursu