Warunki Uczestnictwa w Programie KRAKDENT-edu

1. Warunkiem udziału w szkoleniach programu Krakdent-edu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od rejestracji.
Ostateczny termin zgłoszeń to 28.02.2017, po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w przypadku wolnych miejsc.


Organizator – odbiorca przelewu:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
tel. 012 651 90 48, 644 12 03, fax: (012) 644 61 41
e-mail: kursy@targi.krakow.pl

Wpłaty: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział W Krakowie, numer konta: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001

Bardzo prosimy o podanie skróconej nazwy szkolenia i nazwiska uczestnika w tytule wpłaty.


2. Brak wpłaty w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji spowoduje automatyczną anulację zgłoszenia.
Wyjątek: krótszy termin dokonania wpłaty może pojawić się w przypadku wczesnej rezerwacji (pkt. 4) – wtedy obowiązuje termin wpłaty podany na fakturze proforma, aby Uczestnik mógł uzyskać niższą cenę udziału w kursach.

3. Cena uwzględnia: identyfikator - upoważniający do udziału w wybranym kursie medycznym i do wstępu na Targi oraz na szkolenia i wykłady firm przez 3 dni (z wyjątkiem szkoleń i wykładów, za które jest pobierane wpisowe przez firmy-organizatorów), materiały szkoleniowe, lunch lub lunchpack oraz certyfikat imienny.

4. Wczesna rezerwacja: niższa cena za uczestnictwo w programie Krakdent-edu obowiązuje w przypadku wysłania przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonania wpłaty do 12.02.2017 (liczy się data wysłania przelewu). Od 13.02.2017 obowiązują wyższe ceny za uczestnictwo w programie Krakdent-edu.


Uprzejmie informujemy, że terminowe dokonanie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa oraz podstawą do uzyskania niższej ceny w przypadku wczesnej rezerwacji.


5. Dental Spaghetti: Uczestnik uprawniony do zniżki z tytułu statusu studenta jest zobowiązany do przesłania kopii legitymacji studenckiej. Asystentki stomatologiczne i technicy dentystyczni są zobowiązani do przesłania kopii dyplomu, lekarze stażyści – kopii tymczasowego prawa wykonywania zawodu.

6. Kurs dla asystentek i higienistek stomatologicznych: Uczestnik uprawniony do zniżki jako student / osoba ucząca się w szkole policealnej jest zobligowany do przesłania kopii legitymacji studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły, że jest uczniem.


7. W przypadku rezygnacji z udziału do dnia 12.02.2017 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wpłaconej należności, w przypadku rezygnacji z udziału od dnia 13.02.2017 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty. Od 2.03.2017 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.

8. Certyfikaty uczestnictwa w programie Krakdent-edu będą wydawane po zakończeniu poszczególnych szkoleń w punkcie rejestracji.

9. Faktury końcowe: wystawiamy je na życzenie Uczestnika do 15 kwietnia 2017.


10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie naukowym z przyczyn od niego niezależnych – w przypadku zmian aktualna wersja programu będzie dostępna na stronie krakdent.pl i www.dentalspaghetti.pl


11. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.