Warunki uczestnictwa w programie KRAKDENT-edu

1. Warunkiem udziału w szkoleniach programu KRAKDENT-edu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od rejestracji. Ostateczny termin zgłoszeń to 28.02.2018 – pod warunkiem wolnych miejsc na poszczególnych szkoleniach KRAKDENT-edu. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane tylko i wyłącznie w przypadku wolnych miejsc.


Organizator – odbiorca przelewu:

Targi w Krakowie Sp. z o.o.

ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków

tel. 12 / 651 90 48, 644 12 03 • e-mail: kursy@targi.krakow.pl


Wpłaty: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział W Krakowie, numer konta: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001

BARDZO PROSIMY O PODANIE SKRÓCONEJ NAZWY WYBRANEGO SZKOLENIA I NAZWISKA UCZESTNIKA W TYTULE WPŁATY!


2. BRAK WPŁATY W CIĄGU 7 DNI OD DOKONANIA REJESTRACJI SPOWODUJE AUTOMATYCZNĄ ANULA­CJĘ ZGŁOSZENIA!

Wyjątek: krótszy termin dokonania wpłaty może pojawić się w przypadku wczesnej rezerwacji (patrz pkt 4) – wtedy obowiązuje termin wpłaty do 12.02.2018 r., aby Uczestnik mógł uzyskać niższą cenę udziału w kursach.


3. Cena zawiera: identyfikator – upoważniający do udziału w wybranym kursie medycznym i do wstępu na Targi oraz na szkolenia i wykłady firm przez 3 dni (z wyjątkiem szkoleń i wykładów, za które jest pobierane wpisowe przez firmy-orga­nizatorów), materiały szkoleniowe, lunch / lunchpack, przerwę kawową (zgodnie z programem) oraz certyfikat imienny.


4. Wczesna rezerwacja: niższa cena za uczestnictwo w programie KRAKDENT-edu obowiązuje pod warunkiem wysłania przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonania wpłaty do 12.02.2018 (liczy się data wysłania przelewu) – tylko w przypadku wolnych miejsc. Od 13.02.2018 obowiązują wyż­sze ceny za uczestnictwo w programie KRAKDENT-edu. Uprzejmie informujemy, że TERMINOWE dokonanie wpłaty jest podstawą do uzyskania niższej ceny w przypadku wczesnej rezerwacji.


5. DENTAL SPAGHETTI: Uczestnik uprawniony do zniżki z tytułu statusu studenta jest zobowiązany do przesła­nia kopii legitymacji studenckiej w terminie 3 dni od rejestracji. Asystentki stomatologiczne i technicy dentystyczni są zobowiązani do przesłania kopii dyplomu, lekarze stażyści – kopii tymczasowego prawa wykonywania zawodu, w terminie 3 dni od rejestracji.


6. Kurs dla asystentek i higienistek stomatologicznych: Uczestnik uprawniony do zniżki jako student / osoba ucząca się w szkole policealnej jest zobligowany do przesłania kopii legitymacji studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły, że jest uczniem, w terminie 3 dni od rejestracji.


7. W przypadku rezygnacji z udziału w programie KRAKDENT-edu do dnia 12.02.2018 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wpłaconej należności, w przypadku rezygnacji z udziału od dnia 13.02.2018 Uczestnikowi przysłu­guje zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty. Od 01.03.2018 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.


8. Certyfikaty uczestnictwa w programie KRAKDENT-edu będą wydawane po zakończeniu poszczególnych szko­leń w punkcie rejestracji.


9. Faktury końcowe: wystawiamy je na życzenie Uczestnika do 15 kwietnia 2018.


10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie naukowym z przyczyn od niego niezależnych – w przypadku zmian aktualna wersja programu będzie dostępna na www.krakdent.pl i www.dentalspaghetti.pl.


11. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.